Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cử nhân Luật

Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cử nhân Luật

Bài viết sau đây chúng tôi giới thiệu tới bạn đề cương chi tiết luận văn cử nhân Luật dân sự của Đề tài “ Luận văn Giáo dục nhân quyền trong các trường đại học Việt Nam“. mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn cử nhân Luật của chúng tôi.

Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cử nhân Luật

Giới thiệu đề cương chi tiết luận văn cử nhân Luật

Đề cương chi tiết luận văn cử nhân Luật

Trang phu ̣bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh muc̣ các chữ viết tắt

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1

Chương 1: GIÁO DỤC NHÂN QUYỀN LÀ MỘT NỘI DUNG THIẾT YẾU TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM…………………. 9

1.1. Lý luận chung về vấn đề giáo dục nhân quyền ……………………………… 9

1.1.1. Sự cần thiết của Giáo dục nhân quyền …………………………………………. 9

1.1.2. Mục tiêu của Giáo dục nhân quyền……………………………………………. 14

1.1.3. Nội dung Chương trình Giáo dục nhân quyền …………………………….. 17

1.1.4. Các nguyên tắc của hoạt động giáo dục nhân quyền ……………………. 17

1.2. Liên Hợp Quốc với vấn đề giáo dục nhân quyền…………………………. 18

1.2.1. Những hoạt động thúc đẩy giáo dục nhân quyền của Liên Hợp Quốc……. 18

1.2.2. Những quy định, chuẩn mực pháp lý quốc tế về giáo dục nhân quyền …… 20

1.3. Sự cần thiết của hoạt động giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam ……………. 25

1.3.1. Giáo dục đại học và vấn đề nhân quyền, giáo dục nhân quyền ở Việt Nam ……………………. 25

1.3.2. Sự cần thiết của việc giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam…….. 29

Tham khảo thêm: Chia sẻ mẫu đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp Luật

Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC NHÂN QUYỀN TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY……37

2.1. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động giáo dục nhân quyền và cơ sở pháp lý của Nhà nước cho hoạt động giáo dục nhân quyền ở Việt Nam…………………………. 37

2.1.1. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động Giáo dục nhân quyền…. 37

2.1.2. Cơ sở pháp lý cho hoạt động giáo dục nhân quyền ở Việt Nam ……. 40

2.2. Thực trạng giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam hiện nay……… 45

2.2.1. Thực trạng giáo dục nhân quyền trong các trường đại học đào tạo chuyên ngành Luật ở Việt Nam ……. 46

2.2.2. Thực trạng giáo dục nhân quyền trong các trường đại học không chuyên luật …………. 63

2.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của hoạt động giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở nước ta……………… 69

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY GIÁO DỤC NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA NÓI CHUNG, TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM NÓI RIÊNG……… 72

3.1. Nhóm giải pháp chung nhằm thúc đẩy nền giáo dục nhân quyền trong phạm vi cả nước…… 73

3.1.1. Cần phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục nhân quyền ở nước ta … 73

3.1.2. Nghiên cứu xây dựng chiến lược/kế hoạch hành động quốc gia về giáo dục nhân quyền………. 74

3.1.3. Cần thiết phải đưa môn học nhân quyền vào chương trình giáo dục chính thức trong hệ thống giáo dục quốc dân ……………………….. 75

3.1.4. Đầu tư nguồn nhân lực và tài chính cho hoạt động giáo dục nhân quyền… 76

3.1.5. Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế trên lĩnh vực giáo dục nhân quyền……………….. 77

3.2. Nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam ………………………… 78

3.2.1. Đưa môn học về nhân quyền với nội dung thích hợp vào chương trình đào tạo của các trường đại học ở Việt Nam ………………………… 79

3.2.2. Tạo tiền đề về cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam…………. 80

3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn phục vụ công tác giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học……… 82

3.2.4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nhân quyền và giáo dục nhân quyền trong các trường đại học………………. 83

3.2.5. Một số các giải pháp khác………………………………………………………… 85

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………. 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………. 88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *