You are here: Home » Quản lý giáo dục » 5 Khuyến nghị phát triển Giáo dục mần non ở nước ta

5 Khuyến nghị phát triển Giáo dục mần non ở nước ta

Ở một số nơi, GDMN còn thiếu cơ sở vật chất, trường lớp không đủ, mới chỉ ưu tiên phổ cập cho trẻ MN 5 tuổi, hoặc trường lớp không đảm bảo điều kiện làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Ở một số khu đô thị, khu công nghiệp, tình trạng thiếu các cơ sở GDMN, người lao động phải gửi con trong các nhóm trẻ tự phát, không đảm bảo an toàn cho trẻ,…

1. Tạo điều kiện tối đa cho trẻ từ 6 tháng – 6 tuổi tiếp cận với dịch vụ mần non

TS Trần Thị Ngọc Trâm khuyến nghị, thứ nhất, cần tạo mọi điều kiện để huy động tối đa cho tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng – 6 tuổi đều được tiếp cận với dịch vụ mầm non có chất lượng. Mở rộng quy mô, số lượng và nâng cao chất lượng hệ thống các cơ sở GDMN trên địa bàn dân cư, đảm bảo sự cân bằng trong thụ hưởng dịch vụ GDMN cho mọi trẻ em, đáp ứng nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh, khắc phục cơ bản sự chênh lệch về phát triển GDMN giữa các vùng miền.

5 Khuyến nghị phát triển Giáo dục mần non ở nước ta

5 Khuyến nghị phát triển Giáo dục mần non ở nước ta

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Quản lý giáo dục hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn cao học về Quản lý giáo dục của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

2. Phổ cập từng bước cho trẻ mẫu giáo

Thứ hai, có chủ trương chính sách từng bước thực hiện phổ cập cho trẻ mẫu giáo, trước mắt ưu tiên duy trì bền vững phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTENT) và triển khai thực hiện phổ cập cho trẻ mẫu giáo bốn tuổi trên cơ sở chú ý cả 3 mục đích: Công bằng, thích hợp, chất lượng.

Phải có cách tiếp cận phát triển GDMN thích ứng với điều kiện thực tế vùng miền, đáp ứng các xu hướng của mối quan hệ giữa hệ thống GDMN và nhà nước: Vai trò và trách nhiệm của nhà nước -sự ủy thác một phần quyền lực nhà nước cho trung ương và địa phương – sự hài hòa cần có giữa giáo dục các trường công lập và tu thục; Dựa vào cộng đồng để phát triển các lớp mẫu giáo có sự hỗ trợ kinh phí nhà nước; Đề cao sự phối hợp, trách nhiệm, vai trò của gia đình và cộng đồng.

3. Cần có sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước

Thứ ba, phát triển trẻ mầm non và GDMN tiếp tục cần được sự quan tâm đầu tư thích đáng của Nhà nước, trong đó, ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa giáo dục mầm non. Nhà nước tiếp tục có chính sách thích hợp nhằm: huy động toàn xã hội cùng chăm lo cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, huy động sự đóng góp nguồn lực của gia đình và toàn xã hội. Phát triển đa dạng hóa các loại hình GDMN: công lập, dân lập và tư thục.

4. Xây dựng nhiều chính sách cho giáo dục mần non

Thứ tư, có nhiều chính sách cho giáo dục mầm non, đặc biệt là các chính sách làm tăng đầu tư ngân sách cho giáo dục mầm non, ban hành cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục mầm non. Tiếp tục có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, nâng cao đời sống cán bộ ,GV đến công tác tại vùng khó khăn và thu hút trẻ mầm non ra lớp.

5. Đảm bảo mức lương cho Giáo viên Mần non

Thứ năm, mức lương cho GV phải đảm bảo đủ khuyến khích và yên tâm với nghề. Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập như: có chính sách cho tư nhân vay vốn với lãi suất ưu đãi kích cầu để xây dựng trường lớp tư thục rộng rãi, an toàn; thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về kinh phí, cơ sở vật chất và thuế để giúp họ mở rộng quy mô, trang thiết bị.

Các trường mầm non tư thục trong những điều kiện nhất định đều được nhà nước hỗ trợ với mức độ và hình thức khác nhau. Ví dụ cần đầu tư và cơ sở vật chất, hỗ hỗ trợ cho các trường mầm non ngoài công lập trong việc đào tạo GV… Tạo môi trường, cơ sở pháp lý thuận tiện cho phát triển mầm non tư thục.

Tham khảo thêm:

Các quan niệm về giáo dục tiểu học hiện nay

Những bất cập còn tồn tại đối với giáo dục mần non

Leave a Reply

Your email address will not be published.