You are here: Home » Luật học » Thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm những bước nào?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm những bước nào?

1. Giai đoạn tiền công ty

Là giao dịch xảy ra trước thời điểm công ty ra đời nhưng có mục đích thành lập công ty.

Dạng 1: Hợp đồng thành lập công ty.

Dạng 2: Nhiều giao dịch chuẩn bị cho sự ra đời của công ty

+ Người xác lập là người đại diện cho các thành viên, các quyền và nghĩa vụ đó phát sinh đó sẽ của
công ty khi công ty ra đời.

+ Nếu công ty không ra đời, mọi thành viên sáng lập liên đới chịu trách nhiệm.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm những bước nào?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm những bước nào?

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Luật hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn cao học ngành Luật của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

2.  Thành lập công ty

2.1 Đăng ký kinh doanh:

Đăng kí kinh doanh để Nhà nước thừa nhận sự ra đời của một công ty hợp pháp.

a,  Hồ sơ đăng ký kinh doanh:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: theo mẫu thống nhất của cơ quan đăng ký kinh doanh (điều 16- Luật doanh nghiệp)

– Đối với những doanh nghiệp có điều lệ: dự thảo điều lệ.

– Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện: Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn, bản sao chứng chỉ hành nghề:.

– Đối với công ty

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Danh sách thành viên

+ Công ty cổ phần: Danh sách thành viên sáng lập

+ Công ty hợp danh: Danh sách thành viên hợp danh.

– Ngoài ra, kèm theo tài liệu khác về loại hình doanh nghiệp.

b, Cơ quan đăng ký kinh doanh:

– Cơ quan cấp tỉnh và thành phố trực thuộc TW

Cấp cho mọi doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

– Cơ quan cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nếu không thành lập thì phải có Phòng Tài chính Kế hoạch)

Đăng ký kinh doanh cho các hộ và hợp tác xã

– Phòng đăng ký kinh doanh (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư):

– Cấp đăng ký kinh doanh cho các khu kinh tế.

Ví dụ:

Doanh nghiệp tư nhân cần có: đơn đề nghị đăng ký kinh doanh; các giấy tờ liên quan đến chứng thực chủ sở hữu; chứng nhận của chính quyền thỏa mãn số vốn sở hữu tối thiểu; chứng chỉ hành nghề.

Công ty ngoài những giầy tờ trên, cần có thêm dự thảo điều lệ công ty.

2.2 Cấp đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan làm việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Sau 10 ngày, không nhận được giấy chứng nhận hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, người thành lập doanh nghiệp có quyền khuyến nại, tố cáo.

2.3 Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

 Cơ quan nhà nước

– Định kỳ tuần thứ 1 hàng tháng, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh tháng trước lên phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

– Định kỳ tuần thứ 2 hàng tháng, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thay đổi của các doanh nghiệp lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Doanh nghiệp

Trong 30 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo các thông tin về doanh nghiệp lên các loại báo viết và báo điện tử trong 3 số liên tiếp

2.4 Các thủ tục đăng ký khác

 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

– Trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện cùng tỉnh (thành phố trực thuộc TW) với trụ sở chính: Trong 10 ngày kể từ khi doanh nghiệp quyết định thành lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nếu hợp lệ, trong 7 ngày, Phòng đăng ký kinh doanh phải ghi bổ sung vào Giấy đăng ký kinh doanh.

– Trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện không cùng tỉnh với trụ sở chính: Trong 7 ngày, doanh nghiệp phải thông báo với phòng đăng ký

 Đăng ký thuế

 Đăng ký sử dụng con dấu

 Đăng ký chuyển quyền sở hữu tài sản

Tham khảo thêm:

Khái niệm và các đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế

Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo và các trích dẫn tài liệu tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published.