You are here: Home » Tài Liệu » Đề cương khóa luận cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng ABC

Đề cương khóa luận cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng ABC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Khái quát về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay của NHTM 4

1.1.2.1 Phân loại theo đối tượng khách hàng 4

1.1.2.2 Phân loại theo thời hạn của khoản vay 5

1.1.2.3 Phân loại theo phương thức cho vay 5

1.1.2.4 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn vay 7

1.1.2.5 Một số tiêu thức phân loại khác 7

1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 8

1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn 8

1.2.2 Vai trò của cho vay ngắn hạn 9

1.2.2.1. Đối với nền kinh tế 10

1.2.2.2 Đối với doanh nghiệp 10

1.2.2.3 Đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM 10

1.2.3 Những trường hợp ngân hàng cho vay ngắn hạn 11

1.2.3.1 NHTM cho vay ngắn hạn để tài trợ Tài Sản Lưu Động 11

1.2.3.2 NHTM cho vay ngắn hạn để tài trợ Tài Sản Cố Định 11

1.2.4 Các phương thức cho vay ngắn hạn chủ yếu 12

1.2.4.1 Cho vay thấu chi 12

1.2.4.2 Cho vay trực tiếp từng lần 13

1.2.4.3 Cho vay theo hạn mức 14

1.2.4.4 Cho vay luân chuyển 15

1.3 Hiệu quả cho vay ngắn hạn 16

1.3.1 Quan niệm về hiệu quả cho vay 16

1.3.2 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả cho vay 17

1.3.2.1 Các chỉ tiêu định tính 17

1.3.2.2 Các chỉ tiêu định lượng 18

a. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ cho vay 18

b. Chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay 19

c. Nhóm chỉ tiêu phản ánh độ an toàn 20

d. Chỉ tiêu mức sinh lời của đồng vốn cho vay 21

1.3.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM. 22

1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ngắn hạn của NHTM 23

1.3.4.1 Về phía ngân hàng 23

1.3.4.2 Về phía khách hàng. 26

1.3.4.3 Về phía nền kinh tế 28

Đề cương khóa luận cho vay ngăn hạn

Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 29

2.1 Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 29

2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP An Bình 29

2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 29

2.1.1.2 Những mốc lịch sử chính và thành tựu 30

2.1.2 Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội. 31

2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 31

2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 32

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội 35

2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 35

2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 36

2.1.3.4 Một số kết quả đạt được của Ngân hàng TMCP An Bình –Chi nhánh Hà Nội trong những năm qua 40

2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình –Chi nhánh Hà Nội 40

2.2.1 Tình hình cho vay ngắn hạn tại ABBANK Hà Nội 40

2.2.1.1 Cơ cấu cho vay ngắn hạn theo ngành phần kinh tế 42

2.2.1.2 Cơ cấu cho vay ngắn hạn phân theo tài sản đảm bảo 43

2.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh Hà Nội. 44

2.2.2.1 Các chỉ tiêu định tính 44

2.2.2.2 Các chỉ tiêu định lượng 45

a. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn 45

b. Chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay 45

c. Nhóm chỉ tiêu phản ánh độ an toàn 47

d. Chỉ tiêu mức sinh lời của đồng vốn cho vay 51

2.2.3 Đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn của chi nhánh Hà Nội 52

2.2.3.1 Những kết quả đạt được 52

2.2.3.2 Một số hạn chế và nguyên nhân 53

a. Hạn chế 53

b. Những nguyên nhân chủ yếu 55

Chương 3 61

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 61

3.1 Định hướng hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 61

3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay của ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 62

3.2.1 Hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình cho vay 62

3.2.2 Nâng cao trình độ nhân viên của ngân hàng 63

3.2.3 Nâng cao khả năng dự báo những biến động của thị trường trong ngắn hạn và dài hạn. 64

3.2.4 Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin của ngân hàng 64

3.2.5 Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau khi vay vốn. 65

3.3 Một số kiến nghị 66

3.3.1 Đối với ngân hàng TMCP An Bình 66

3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 67

3.3.3 Đối với Nhà nước 68

KẾT LUẬN 70

Danh mục tài liệu tham khảo 72

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.