You are here: Home » Tài Liệu » Chia sẻ lời mở đầu luận văn thạc sĩ Marketing Mix

Chia sẻ lời mở đầu luận văn thạc sĩ Marketing Mix

1. Lý do chọn đề tài luận văn thạc sĩ Marketing Mix

Xây dựng chính sách Marketing là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu lợi nhuận, vị thế và an toàn.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp đó phải tiến hành huy động mọi nguồn lực, phải biết điều hành tổng hợp mọi yếu tố nhằm đạt được mục tiêu đã định sẵn. Thông qua chính sách Marketing, doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường và vì thế sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình mở cửa và tự do hóa nền kinh tế. Vai trò của Marketing nói chung đã không còn mới mẻ nữa nhưng thực hiện các hoạt động đó như thế nào để có hiệu quả nhất lại là mối trăn trở quan tâm của các nhà quản trị kinh doanh.

Tuy nhiên để vận dụng các chính sách Marketing – Mix một cách có hiệu quả nhất cũng là một điều không dễ dàng. Ban giám đốc công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long luôn chú trọng và nhận thức được tầm quan trọng của các chính sách Marketing- Mix trong việc hoạch định chiến lược và đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh phù hợp. Bởi lẽ sản phẩm của công ty là sản phẩm dịch vụ mang đặc tính khó nhận biết được trước chất lượng sản phẩm của mình. Chỉ khi sử dụng các chính sách Marketing – Mix một cách hợp lý kích thích được tính hữu hình của dịch vụ thì dịch vụ của công ty mới được khách hàng nhận biết và đặt trọn niềm tin. Chính vì sự quan trọng của hoạt động Marketing- Mix trong kinh doanh, em xin chọn đề tài “Hoàn Thiện Chính Sách Marketing-Mix Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Văn Long” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

luận văn thạc sĩ Marketing Mix

luận văn thạc sĩ Marketing Mix

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu khoa học:

– Trên cơ sở nhận thức tổng hợp, lý luận chuyên nghành Marketing dịch vụ và các thông tin thực tế, bài viết sẽ hệ thống hóa các lý luận về chính sách Marketing – Mix và hoàn thiện chính sách Marketing – Mix.

– Trên cơ sở mục tiêu khoa học đi sâu vào nghiên cứu các yếu tố tác động tới chính sách Marketing – Mix của doanh nghiệp.

– Qua đó, tác giả chỉ ra những yếu tố chính tác động đến chính sách marketing của công ty.

Mục tiêu thực tiễn:

– Tác giả sử dụng các lý luận đã được hệ thống hóa để phân tích thực trạng Marketing – Mix của công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long.

– Phân tích các yếu tố tác động tới chính sách Marketing của doanh nghiệp. Thang Long University Library.

– Qua đó, tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing – Mix.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Thực trạng thực hiện chính sách Marketing – Mix tại công ty thương mại và dịch vụ xây lắp.

Phạm vi nghiên cứu:

Hoạt động và nghiệp vụ Marketing tại công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, tác giả đã tìm hiểu lý thuyết và thực tế quá trình tổ chức, hoạt động của các công cụ Marketing – Mix. Đồng thời kết hợp với các phương pháp định tính, thống kê thu thập số liệu. Trên cơ sở đó để đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing – mix cho công ty.

5. Kết cấu của Khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận bao gồm 4 chương:

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu.

Chương 2. Lý luận chung về Marketing và Marketing-Mix trong doanh nghiệp.

Chương 3. Thực trạng hoạt động Marketing-Mix tại công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long.

Chương 4. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing-Mix tại công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Văn Long.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.